KULIAH IMAN 2

Just another WordPress.com weblog

Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Apakah kepercayaan orang Kristian?
Alkitab merupakan rekod sejarah yang unggul tentang kehidupan dan ajaran Kristus.
Dalam 1 Korintus 15:3-4 ada tercatat:
Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula.
Juga di dalam Matius 28:5-7:
Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, “Janganlah takut! Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakan-Nya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang, cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikut-Nya, Dia sudah dibangkitkan daripada kematian, dan sekarang Dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat Dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu.
Gereja Kristian sejagat sepakat dalam hal kepercayaan ini seperti dalam Pengakuan Iman Rasuli yang berikut:
Yang disalibkan oleh Pontius Pilatus dan dikuburkan, dan pada hari ketiga, bangkit dari maut, yang terangkat ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kelak Dia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.
Kepercayaan orang Kristian berdasarkan pada bukti-bukti sejarah yang kukuh, seperti manuskrip lama kitab Perjanjian Baru yang ditulis di antara tahun 30 hingga 200 T.M. Penulisan awal para pendiri gereja dan tulisan-tulisan bukan Kristian.
Misalnya, terdapat lebih daripada 5,000 naskhah lama Perjanjian Baru berbanding dengan lebih kurang 10 naskhah untuk tulisan sejarah lama seperti Herodotus, Caesar dan Tacitus.

A. Bukti dari Alkitab tentang Kematian Yesus Kristus
Peristiwa tentang kematian Yesus di kayu salib terdapat di dalam empat kitab Berita Baik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesaksian daripada empat orang penulis kitab ini merupakan kesaksian peribadi yang jujur kerana mereka melihat setiap peristiwa dengan sudut pandangan sendiri. Menurut Taurat, sekiranya sesuatu peristiwa yang berlaku melibatkan 2 atau 3 orang sebagai saksi, hal ini cukup meneguhkan kebenaran peristiwa tersebut (Ulangan 17:6-7). Oleh sebab saksi peristiwa ini melibatkan empat orang penulis, maka kesaksian tentang kematian Yesus Kristus adalah benar dan sah.

Terdapat bukti yang kukuh dalam kesaksian Yohanes, salah seorang pengikut Yesus dalam Yohanes 19:24-25. Yohanes memberikan kesaksian bahawa selepas Yesus disalibkan, “Tetapi salah seorang askar menusuk rusuk Yesus dengan tombak, dan pada ketika itu juga keluarlah darah dan air” Yohanes 19:34. Hal ini sungguh menghairankan Yohanes sehingga dia terdorong untuk menulis bahawa “… orang yang telah melihat kejadian ini memberikan kesaksiannya, supaya kamu pun percaya. Kesaksiannya benar dan dia tahu bahawa apa yang dikatakannya benar” Yohanes 19:35.

Sekarang, para ahli sains dan doktor telah mendapati bahawa pengaliran darah dan air dari tubuh adalah akibat daripada penyaliban dan jantung yang hancur. Ketika Yohanes mencatat hal ini, dia tidak faham akan implikasinya tetapi sekarang, melalui kajian sains, kita telah mengetahui bahawa peristiwa itu adalah bukti kukuh bahawa Yesus benar-benar mati di kayu salib.
Sekiranya bukan Yesus yang disalibkan, tidak mungkin orang itu dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang seperti sifat semulajadi Yesus, misalnya dalam Lukas 23:34 Yesus berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka! Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka” dan perkataan “Sudah selesai”. Semua ini membuktikan bahawa yang telah mati di kayu salib itu bukan orang lain, melainkan Yesus Kristus sendiri.

Kesaksian tambahan yang lain adalah sewaktu ketua askar mengesahkan bahawa Yesus sudah mati. Selepas itu, Yusuf dari Arimatea datang kepada Pontius Pilatus untuk meminta jenazah Yesus supaya dikebumikan. Permintaannya telah diluluskan. Sekiranya yang diturunkan dari kayu salib itu bukan Yesus, sudah tentu Yusuf enggan mengambilnya atau memberikan keterangan tentang kematian Yesus.
Bukti lain adalah orang Yahudi yang meminta kepada Pontius Pilatus agar kubur Yesus dijaga. Permintaan mereka dikabulkan. Seandainya yang dikebumikan itu bukan Yesus, sudah tentu orang Yahudi tidak mahu menjaga kubur itu. Hal ini berlaku kerana Yesus pernah berkata bahawa pada hari ketiga, Dia akan bangkit kembali dari antara orang mati.
Peristiwa penyaliban Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi Allah beratus-ratus tahun sebelum nubuat itu menjadi kenyataan. Hal itu merupakan satu peristiwa nyata yang telah terjadi dalam sejarah manusia. Misalnya, Raja Daud dalam Mazmur 22 telah bernubuat tentang:
1. Seruan Yesus kepada Allah. Mazmur 22:2 banding Matius 27:46
2. Ejekan para penonton. Mazmur 22:9 banding Matius 27:43
3. Pakaian Yesus. Mazmur 22:19 banding Yohanes 19:24

Nabi Yesaya bukan sahaja bernubuat tentang penyaliban Yesus tetapi juga memberikan sebab-sebab mengapa hal itu terjadi. Yesus sendiri mengesahkan nubuat Nabi Yesaya dengan ucapan-Nya sendiri yang terdapat dalam Lukas 22:37 dan Lukas 23:34. Bandingkan dengan Yesaya 53:12.

B. Bukti dari Alkitab tentang Kebangkitan Yesus Kristus

1. Kubur yang kosong. Matius 28:6; Lukas 24:3
Tubuh Yesus telah dibalut bersama dengan seratus lebih paun minyak dan ramuan. Sebuah batu besar seberat satu setengah hingga dua tan menutup pintu kubur dan satu pasukan pengawal menjaga kubur-Nya, tetapi sesuatu hal berlaku. Selepas tiga hari, kubur itu menjadi kosong. Inilah satu fakta sejarah. Hanya kebangkitan Yesus dapat menjelaskan kejadian ini.
2. Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada ramai orang selepas kebangkitan-Nya.
– Maria Magdalena (Markus 16:9)
– Perempuan-perempuan lain (Matius 28:9)
– Para pengikut-Nya (Yohanes 20:19,26; 21:1)
– 500 orang pengikut-Nya (1 Korintus 15:6)
– Sewaktu Paulus diselamatkan (Kisah 9:5, 1 Korintus 15:8)
Yesus berbual dengan mereka, makan dan minum bersama mereka, menunjukkan luka-luka-Nya dan dengan banyak tanda membuktikan bahawa Dia hidup. Pengalaman semua orang ini tidak mungkin hasil daripada fikiran atau khayalan mereka.
3. Para pengikut awal berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk beribadat kepada Allah. (Kisah 20:7)
Tentulah ada sebab-sebab baik yang mendorong para rasul Tuhan, yang merupakan orang Yahudi yang salih, untuk menggantikan hari Sabat dengan hari pertama untuk beribadat. Sebab utama adalah kebangkitan Yesus pada hari pertama (Markus 16:1-2). Hari ini menandakan kemenangan Yesus atas kematian, dosa dan Iblis. Rancangan penyelamatan untuk manusia sudah selesai. Penyelamatan ini memberikan rehat yang sempurna kepada mereka yang percaya.
4. Akhirnya, kita boleh percaya kepada kebangkitan Yesus apabila kita melihat perkembangan jemaah Tuhan.
Orang-orang Kristian awal tidak meragui kepercayaan mereka kepada Yesus walaupun mereka dianiaya, malah ada yang dibunuh. Jemaah Kristian tetap berkembang bukan kerana paksaan dari segi sosial, insentif kewangan atau kepentingan politik. Hal yang memberikan keyakinan iman kepada orang-orang Kristian awal adalah kebangkitan Yesus dari maut, pernyataan diri-Nya kepada saksi-saksi yang boleh dipercayai, dan hadirat Roh Kudus bersama dengan mereka yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa.

C. Bukti-bukti daripada sumber-sumber bukan Kristian tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Contohnya seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Josephus di dalam bukunya yang bertajuk “Jewish Antiquities” yang telah ditulis di antara 90-95 T.M., mencatatkan tentang penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus.Juga Tacitus, seorang ahli sejarah Roma yang menulis pada tahun 115 T.M., mengatakan nama Kristian ini berasal daripada Kristus yang telah disalibkan semasa pemerintahan Tiberius, oleh wakil kekuasaannya, Pilatus.

Apakah kepercayaan Islam tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus?

Orang Islam tidak percaya bahawa Yesus Kristus telah disalibkan. Mereka menggunakan teks Al-Quran S.An Nisan 157 yang mengatakan: “Dan kerana ucapan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa anak Maryam seorang Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa itu benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh.”
Tetapi kebenaran ayat ini boleh dipertikaikan. Pembicara di sini cuba menjawab orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Isa Almasih anak Maryam.

Terdapat beberapa keterangan yang salah di dalam ayat ini. Pertama, orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Almasih (Penyelamat). Kedua, bukan orang Yahudi yang telah menyalibkan Dia tetapi askar-askar Roma.
Namun ada petikan-petikan dalam Al-Quran yang mengatakan sebaliknya. Menurut Al-Quran, wahyu telah diterima tentang ucapan Yesus, seperti yang berikut: “Selamatlah diriku ketika dilahirkan dan ketika mati dan ketika berbangkit kembali hidup” (Q.Maryam 33) Teks aslinya: Wassalaamu’ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub’asyu hayya.”
Dengan kata “ub’asyu hayya” (bangkit hidup kembali) adalah merupakan kehidupan yang nyata sesudah mengalami kematian (amutu) yang nyata.
Di dalam Surah Ali Imran 55:
“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: ‘Ya Isa, sesungguhnya Aku membuat engkau mati (‘inni mutawaffeeka’) dan meninggikan (darjat) engkau kepada ku.”
Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, jelaslah bahawa Yesus memang telah mengalami kematian yang nyata walaupun kematian-Nya di kayu salib dinafikan oleh orang Islam. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh orang Islam untuk menjelaskan bahawa Yesus tidak mati di kayu salib.

a) Teori Penggantian
Teori penggantian ini mengatakan bahawa Yudas Iskariot yang menyerupai Yesus telah disalibkan untuk mengganti tempat Yesus. Teori ini terdapat di dalam injil Barnabas dan injil ini adalah palsu. Teori ini tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh itu teori tersebut hanya satu tekaan. Ada pihak yang mengatakan bahawa seseorang yang telah mati diambil untuk menggantikan tempat Yesus. Teori ini sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Hal ini tidak mengambil kira tentang kubur yang kosong (Apa yang terjadi kepada mayat pengganti itu?) dan pernyataan diri Yesus yang disaksikan oleh beratus-ratus orang (Siapakah yang dilihat oleh saksi-saksi itu?) Teori ini juga membawa kesan bahawa Allah rela dengan sengajanya mengelirukan orang ramai dengan penipuan ini.

b) Teori Pengsan
Teori ini mengatakan Yesus diturunkan dari kayu salib dalam keadaan pengsan dan kesihatan-Nya pulih selepas itu. Walaupun teori ini dipopularkan oleh segolongan orang Islam, namun mereka berasal dari gerakan Ahmadiya yang dianggap oleh ramai orang Islam sebagai ajaran yang menyeleweng. Menurut Mizra Ghulan Ahmad dari Qadian, “Yesus tidak mati atas kayu salib tetapi dibawa turun oleh para pengikut-Nya dalam keadaan pengsan dan telah sembuh selepas 40 hari oleh minyak bermukjizat bernama Parsi ‘Marham-i-Isa.'” Menurut Ahmad, Yesus kemudian mengembara ke timur dalam satu misi ke Afghanistan dan Kashmir. Kemudian Yesus meninggal pada usia 120 tahun dan dikebumikan di Srinagar, ibu kota Kashmir. Teori ini dikutuk oleh orang Islam yang berpegang kepada ajaran Al-Quran.
Menurut Alkitab, Yesus mati selepas disalibkan (Kisah 2:23). Menurut penilaian askar-askar Yusuf dan Nikodemus, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yohanes 19:33-34, 38-40, Markus 15:43-46. Sekiranya Yesus pengsan sahaja, tidak mungkin:
– Dia dapat menahan kesejukan dalam kubur tanpa rawatan perubatan?
– Dia dapat melepaskan diri dari lilitan kain lenan yang begitu berat dan ketat pada badan-Nya tanpa mengoyakkannya (Lukas 24:12)?
– Dia menggulingkan batu besar dari pintu kubur, mengalahkan satu pasukan pengawal dan melarikan diri tanpa dilihat?
– Dia berjalan 7 batu ke Emaus dalam keadaan lemah dan kaki yang tercedera?

Jika Yesus benar-benar bangun daripada keadaan pengsan, Dia menjadi pembohong dan penipu kerana tidak menghentikan para pengikut-Nya daripada mengajar bahawa Dia telah dibangkitkan daripada kematian.
Sukar juga untuk menjelaskan dengan memuaskan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kematian Yesus. Jika benar Yesus tidak disalibkan, maka Al-Quran juga tidak memberikan penerangan jelas mengenai perkara yang berlaku kepada-Nya.

C) Pemotongan ayat Alkitab
a kutip daripada situs http://forum.swaramuslim.net :
Yohannes 20: 11 – 17
(11) Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, (12) dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. (13) Kata malaikat-malaikat itu kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis?” Jawab Maria kepada mereka: “Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan.” (14) Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahawa itu adalah Yesus. (15) Kata Yesus kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?” Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: “Tuan, jikalau tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambil-Nya.” (16) Kata Yesus kepadanya: “Maria!” Maria berpaling dan berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: “Rabuni!”, artinya Guru. (17) Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahawa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”
Sampai disini, cerita dari injil jelas menyatakan bahawa Yesus belum mati.
Mari kita telusuri cerita ini selanjutnya :
Yohanes 20 : 19:20
(19) Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!” (20) Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Kenapa tangan dan lambung ?. Karena tangan itulah yg dipakukan ke tiang salib dan lambungnya yang ditusuk dengan tombak oleh tentara Romawi. (Ini pun, dengan asumsi, cerita penyaliban itu, benar adanya).Sampai disini……, Yesus juga belum mati……..!!!.
Kita juga perlu menggaris bawahi kata-kata ?bangkit dari kubur? ini, karena kata-kata itu adalah kata-kata yang didramatisir sedemikian rupa oleh para penulis injil. Padahal sebenarnya, Yesus berada dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya. Jadi anda tidak perlu susah-susah minta bukti dari Al-Qur’an, baca saja Alkitab anda baik-baik, nanti ketemu disono bahwa Yesus tidak disalib. maka itu ini saya main-main dengan anda apa bisa quran anda memberi bukti yang akurat karena disini sepertinya ada celah, tunggu aja dulu komentar dari bang pri atau kalau mau bantu aja dia om.
Markus 14:62 o de iêsous eipen egô eimi …….et
14:62 Jawab Yesus: “Akulah Dia,……… dst
Pertanyaan saya:
Apakah tidak ada kemungkinan bahwa oknum yang mengakui bahwa dirinya adalah Messiah dengan berkata “egô eimi”/ “akulah dia” seperti apa yang dikisahkan pada ayat diatas bukan salah satu dari “banyak pemakai nama messiah yang akan menyesatkan banyak orang” seperti yang diperingatkan Jesus pada Mark 13:6?????? sebelumnya menuntut Injil di tulis berdasarkan dari kesaksian Murid Yesus, setelah di berikan bukti-bukti bahwa tidak ada satupun Murid Yesus sebagai saksi mata bahwa Yesus mati di tiang salib, kini mengakui kesaksian tersebut dengan logika karena ditulis! maka apakah setiap yang ditulis itu pasti benar? bagaimana soal kesaksian-kesaksian Injil yang lain yang menolak Yesus mati di tiang salib? Injil mana yang mereka maksudkan…takkan Barnabas yang sudah dibuktikan salah dan banyak percanggahan?
Saya mengutip balik ayat penulis tersebut yang mengatakan, “kata-kata itu adalah kata-kata yang didramatisir sedemikian rupa oleh para penulis injil. Padahal sebenarnya, Yesus berada dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya.” Kita seterusnya berbalik kepada keempat-empat penulis Alkitab diatas. Didapati bahawa peristiwa tentang kematian Yesus di kayu salib terdapat di dalam empat kitab Berita Baik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesaksian daripada empat orang penulis kitab ini merupakan kesaksian peribadi yang jujur kerana mereka melihat setiap peristiwa dengan sudut pandangan sendiri. Menurut Taurat, sekiranya sesuatu peristiwa yang berlaku melibatkan 2 atau 3 orang sebagai saksi, hal ini cukup meneguhkan kebenaran peristiwa tersebut (Ulangan 17:6-7).
Selain itu, terdapat juga pendapat mengatakan bahawa penulis-penulis Injil tersebut, berasal daripada daerah yang berbeza dan pangkat yang berbeza. Misalnya, Dr Lukas seorang penulis Injil bukan Yahudi dan tiga yang lain adalah Yahudi. Oleh itu, kebarangkalian untuk mereka menipu adalah jauh sekali kerana mereka saling tidak mengenali diantara satu sama lain malah waktu penulisannya dikatakan berbeza. Dengan itu, ia bukanlah sebuah dramatisir/ rekaan semata-mata kerana penulis tersebut berasal daripada wilayah dan bangsa yang berbeza. Maka disini saya mengatakannya bukanlah rekaan kerana alasan tersebut, malah lebih menguatkan iman saya kerana walaupun penulis tersebut berlatar belakang berbeza namun menyaksikan perkara yang sama.
Baiklah, kita melihat dahulu kepada apa yang dikatakan Al-Quran sendiri, “Isa tidak dibunuh melainkan diangkat” (An Nisaa -wanita- 157-158) Bertentangan dengan: “Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali” (19 Maryam 33) oleh itu ayat tersebut hanya menyokong percanggahan Al-Quran dan seterusnya kekeliruan Muhammad. Sekarang, kita mengambil contoh ayat Yohannes 20: 11 – 17 diatas, maka kita akan mendapati bahawa ayat tersebut tidak lengkap, sedangkan kita pengikut Kristian berpegang kepada prinsip nubuat dalam perjanjian Lama digenapi dalam perjanjian Baru. Baiklah kita kutip ayat Hadith sendiri iaitu, “Kita semua seharusnya meminum air kencing Unta kerana itu adalah satu ubat yang mujarab…!(Hadith Sahih Bukhari I, no. 234.) (Kalau begitu ayoh cepat beramai-ramai buat bisnes mengimport Unta mendapatkan air kencingnya untuk dijadikan ubat-ubatan…).
Oleh itu, ayat tersebut bukannya lengkap kerana berdiri sendiri, tetapi konteks sebenar jelas apabila digabungkan seperti yang saya akan jelaskan kemudian. Ayat Yohannes 20: 11 – 17 tidak menidakkan nubuat dan tidak juga menidakkan apa-apa saksi atau bukti melainkan kekeliruan jika anda salah konteks. Yohanes 20 : 19:20 yang dikatakan diatas dikatakan oleh penulis blog tersebut sebagai “asumsi/andaian” namun gagal menunjukkan rujukannya dan hanya menggambarkan alasan sahaja tanpa berasas. Satu teori tidak pasti justeru tidak dapat menidakkan teori benar kita yang sudahpun pasti seperti yang dijelaskan. Selanjutnya kita tinjau dari sudut nubuat Alkitab:
Semuanya akan ditempatkan dibawah kaki Mesiah Mazmur 8:6- Ibrani 2:8
Yesus akan dibangkitkan dari mati Mazmur 16:10- Mark 16:6-7
Yesus akan ditinggalkan oleh Tuhan Mazmur 22:1- Matius 27:46
Yesus akan dihina dikayu salib Mazmur 22:7-8 -Lukas 23:35-36
Tangan Yesus akan ditusuk Mazmur 22:16 -Yohanes 20:25, 27
(Perjanjian Lama digenapi oleh perjanjian baru)

Masih banyak lagi hal yang perlu ditunjukkan, namun saya rasa ayat diatas merupakan bukti yang cukup bagi menunjukkan kegenapan tersebut, hingga membuktikan ia adalah benar, dan mempunyai konsekuensi yang nyata dan tidak lagi dalil semata-mata. Sesuatu teori akan salah jika dari segi hipotesisnya sudah salah maka keseluruhan penerangannya adalah sekaligus terbatal. Jadi Yesus sememangnya yang berkata”Akulah Dia..” tidak perlu dipertikaikan.

D) Penyaduran dengan cerita Dongeng
Kemana Calon Tuhan itu Menghilang selama 18 tahun?
Jadi ketika Yesus lahir, menginjak masa kanak-kanak dan remaja dia ?belum menjadi Tuhan? . Dia hanyalah seorang anak manusia biasa, yang lahir dari seorang perwan.
Tapi, kita perlu merasa kasihan kepada umat Kristen, karena mereka tidak tahu kemana ?calon Tuhan mereka? pergi dari usia 12 sampai 30 tahun. Tidak ada satupun orang Kristen yang tahu kemana calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun. Tapi, menurut saya, bisa saja mereka benar-benar tidak tahu, tetapi mungkin juga mereka pura-pura tidak tahu. Sebab kalau mereka mau bertanya, mencari informasi kemana saja calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun, maka mereka akan menemukan informasi tersebut. Tuhan telah menciptakan dunia ini begitu luas.
Ingat, Anda sedang membaca naskah kuno berbahsa Tibet, milik biara Hemis di Leh, ibu kota Ladakh, Tibet. Kita kembali sejenak ke pada naskah injil, yang menceritakan bahwa pada umur 12 tahun Yesus (= Isa), menggemparkan Bait Allah dengan diskusinya dengan para Rahib di Bait Allah tersebut. Setelah itu, Injil diam seribu bahasa mengenai Yesus, sampai muncul lagi di usia sekitar 30 tahun. Tidak cukup dengan itu penulis forum tersebut merancakkan blognya dengan dakwah mengenai Yesus dan cerita dongeng Tibet, India. ama-nama suku di Kashmir dan Afganistan :
Suku bangsa Azri, dalam Alkitab : Azriel (1 Tawarich-5:24)
Suku bangsa Beroth, dalam Al-Kitab: Beeroth (2 Samuel 4:2)
Suku bangsa Caleb, dalam Al-Kitab : Caleb (1 Tawarikh-2:18)
Suku bangsa Dattu, dalam Al-Kitab: Dathan (Bilangan 16:1)
Suku bangsa Gabba, dalam Alkitab : Gabbai (Nehemiah 11:8)
Suku bangsa Hahput, dalam Al-Kitab : Hatipha (Nehemia-7:56)
Suku bangsa Iqqash, dalam Al-Kitab: Ikkesh (1 Tawarikh-11:28)
Suku bangsa Kanaz, Kunzru, dalam Al-Kitab: Kenaz (Hakim-hakim 3:9)
Dan masih sangat banyak persamaan nama ini, termasuk dengan di Pakistan.

Jadi, jejak suku-suku Israel yang hilang ini banyak sekali dapat ditemukan didaerah sekitar Kashmir dan Afganistan ini. Dan…., kesinilah Yesus menghilang setelah sembuh dari luka-lukanya di tiang salib.Jadi….?Kepercayaan dogmatis penebusan dosa ditiang salib, adalah rekaan para murtadin ajaran Yesus. Yesus atau yang kita kenal dengan Isa Al-Masih, tidak mati ditiang salib. Tetapi beliau mengembara jauh ke Timur, seperti yang dilakukannya ketika muda selama 18 tahun dari umur 12 sampai 30 tahun.Yesus tidak mati?!!!. Doktrin Penebusan Dosa ditiang Salib gugur?.!!!.
Cerita ini penulis forum tersebut ambil dari dongeng buku :Yesus Wafat di Kashmir Karangan: Andreas Faber Kaiser.
Kita perlu baca Alkitab dengan lebih mendalam sebelum menelan dakwah tersebut, sebalik membaca dan mempelajari Alkitab cuba lihat pandangan sarjana Kristian terlebih dahulu, buat perbandingan sebelum ikut apa-apa forum “debat”kerana jika anda tersandung itu, bukan kebodohan anda tapi kecuaian dan keegoan anda yang tidak mahu bertanya dengan Ribuan Sarjana kita dahulu. Takkan Saintis terkemuka seperti Blaise Pascal[bekas Ateis dan Saintis] dan Isaac Newton[Saintis dan Paderi] percaya Yesus tanpa alasan?.
Biarlah saya jelaskan disini bahawa menurut tradisi seorang yang layak menjadi tradisi Yahudi dan sekaligus hukum Taurat Musa seorang yang boleh menjadi seorang nabi mesti berumur 30 (Lukas 3:23) tahun. Oleh itu, apabila Yesus mula mengajar waktu umur genap itu, bukanlah alasan untuk mempersoalkan kemanakah ia pergi selama umur 18-30 tahun. Kerana Yesus mengajarkan Matius 5:18, “Kerana Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.(c.f, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. Markus 13:30; Lukas 21:32).
Matius 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi
Matius 4:14 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:..
Yohanes 19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia — supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci –: “Aku haus!”

Ayat diatas mengatakan pengikut Isa diawasi setelah Isa wafat,bermaksud bahawa Isa pernah wafat dan saat Tuhanlah menjaga pengikutnya. Jadi jelaslah bahawa Maryam 19 :[33], Ali ‘Imran 3 :[55] dan Al-Maidah:117 mendukung Kematian sehingga kepada Kebangkitan oleh itu hipotesis ini telah menolak An-Nisa Wanita 4:156-158. Memang dalam semua ayat Al-Quran diatas tidak menceritakan adanya penyaliban sebagai penyebab dari kematian, namun telah jelas bahawa Yesus pernah Mati, kemudian diangkat. Untuk lebih lanjut saya mencadangkan anda ke laman web http://www.kabar-baik.net bagi membaca debat bertajuk, “Alquran menyebutkan: Yesus tidak Disalib, tidak Mati.” Sebuah laman web milik bekas umat Islam. Sedikit pendapat daripada hamba Tuhan dalam situs tersebut[kabar-baik] adalah seperti berikut:
Dan kerana ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. [An-Nisaa’ Wanita 157]. “Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepadaNya, dan adalah Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana. [ An-Nisaa’ Wanita:158]

[378]. Mereka menyebut Isa putera Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Isa itu.

Jika benar adanya demikian maka ada beberapa kecurigaan kita terhadap Teks tersebut iaitu:
1. Jika Isa ALMASIH Harus di angkat mengapa Allah harus mengorbankan orang lain dengan membuat serupa dengan Isa ALMASIH ?Apalkah perlu bagi Allah harus membuat orang lain jadi korban? sehingga Allah kita tempatkan menjadi Allah yang suka memalsukan?
2. JIka benar bahawa ada yang diserupakan mengapakah orang yang diserupakan tersebut tidak meronta untuk menyatakan bahawa dia bukan Isa?

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.
Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub’atsu hayaa.” (Surah Maryam 33)

(Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada
akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat.
Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya”.
“Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafika, wa raafi’uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa’ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati.” [Ali ‘Imran 55]
Dengan itu maka, urutan untuk Kedua ayat tersebut ialah: Lahir–>Mati–>bangkit Kembali

…yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bunyi “padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak
(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi
mereka. “…bertahun-tahun saya meyakini penafsiran itu. Akan tetapi setelah saya menelaah secara kritis, saya jadi malu memahami ayat itu dengan terjemahan di atas. Terjemahan seperti di atas tidak
hanya didapat dalam terbitan Departemen Agama RI, tetapi juga hampir seluruh terjemahan al-Quran.

Kalau dari sisi Alquran atau Hadits mungkin tidak ada[saksi], kerana Alquran itu adalah berupa pernyataan-penyataan, bukan sebuah sejahah yang rinci, jadi sudah hal yang biasa dalam Alquran terdapat pernyataan tanpa ada rincian sejarah dan fakta yang dimuatkan.

Dari sisi Alkitab / Injil sudah jelas saksi itu ada, minimal 3 orang iaitu:
a.Maria Ibu Yesus
b.Maria Maddalena
c.Yohanes Murid yang dikasihiNya
[untuk konteks lengkap sila rujuk Mat 27: 55-56, Mark 15:40,

Sarana untuk mewujudkan rencana penyelamatan adalah melalui[mungkin boleh menyatakan melalui hanya, tetapi perlu bersebab]. Mengapa Tuhan perlu menggunakan “rencana” kerana rencana juga layak[setidak-tidaknya] digunapakai sebagai cara penyelamatan bagi manusia. Perkataan “rencana” harus menelusuri nubuat-nubuat tentang apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Merasakan tidak perlu juga amat payah dan penuh kekhuatiran kerana bukti sememangnya sudah ada dan saksinya sudah ada.

Untuk apa ada surga dan neraka? kalau Tuhan itu berkuasa? mengapa pula manusia mesti bisa jatuh dalam dosa kalau Ia Tuhan yang berkuasa?yang saya fahami ialah bahawa manusia sekalipun dengan segala daya-upaya tidak akan pernah menyelesaikan dan membayar dosa-dosanya, itulah ertinya ada peranan Tuhan iaitu memberikan tebusan bagi dosa[hukum Taurat] yang menodakan. Pelan penyaliban adalah bukan kejadian dan rencana dadakan atau berlaku dengan tiba-tiba atau direka-reka, ini sudah tertera ribuan tahun sebelumnya, dan tertulis dalam kitab-kitab para nabi yang bahkan dari kalangan Yahudi.

Kenapa kepercayaan akan kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting bagi orang Kristian?

Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2:24, “Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Tuhan. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu.”
Yesus disalibkan bukan kerana Dia melakukan dosa tetapi Dia telah menjadi korban untuk menyelamatkan kita semua daripada ikatan dosa. Dengan itu, kita mendapat hak atas hidup yang kekal di syurga.
1 Korintus 15:17-19 menyatakan, “Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka kepercayaan kamu itu khayalan belaka dan kamu masih dikuasai dosa. Hal itu juga bererti orang yang percaya kepada Kristus dan yang sudah mati, semuanya tidak mempunyai harapan. Jika harapan kita kepada Kristus terbatas kepada hidup kita di dunia ini sahaja, maka kitalah yang paling malang antara semua orang di dunia ini!”
Jika Yesus tetap mati, tentu sekarang ini masih ada kubur-Nya. Apakah gunanya orang Kristian percaya kepada orang mati? Apakah gunanya orang Kristian dibaptis atas nama orang mati? Apakah gunanya orang Kristian meminta syafaat daripada orang mati? Malah tidak masuk akal sekiranya sekarang ini orang Kristian menjadikan orang mati sebagai penyelamatnya, sedangkan si mati sendiri tidak selamat dan masih di dalam kubur. Selain itu, jika “pencuri” akan muncul dan menunjukkan Yesus kepada dunia bahawa orang-orang Kristian ditipu maka kita boleh percaya. Oleh, itu menggangap kematian Yesus tidak benar amat menyedihkan dan penuh keputus-asaan untuk dipercayai. Menggangap Yesus tidak mengalami kematian jauh lebih bahaya daripada meraguinya apalagi tida mengikuti atau tidak mempercayainya kerana jauh lebih besar peluang untuk anda berada di neraka.
Yakni, kerana kasih Tuhan, Yesus disalibkan bukan sekadar untuk mati sahaja, tetapi mati untuk hidup kembali dan hidup selama-lamanya sehingga kesudahan alam. Kebangkitan Yesus, dan hidup kembali dari antara orang mati, bukanlah suatu khayalan, tetapi memang kenyataan yang dilihat dan disaksikan oleh ramai orang. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan inti iman jemaah Kristian sedunia. Kita sekarang memiliki iman yang penuh pengharapan. Kita mempunyai Penyelamat yang hidup selama-lamanya. Kita memiliki iman yang berdasarkan kasih. Kita sudah mewarisi janji-janji Tuhan bersama dengan Kristus, menderita bersama-sama Dia dan akan dipermuliakan bersama-sama Dia (Roma 8:17).
Kerana itu, yakinlah bahawa kita sebagai pengikut Kristus akan dibangkitkan dari segala macam kematian semuanya itu telah Yesus lalui dan selesaikan di kayu salib. “Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa(Ibrani 10:18) Yesus sudahpun mengatakan, “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.” (Yohanes 16:33). Oleh itu, “Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.” (Yohanes 21:25). Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. (Wahyu 22:19) Oleh itu untuk tidak mempercayainya adalah jauh lebih menghampakan berbanding daripada kebaikan dalam mempercayai berlaku demikian.
Artikel Terkait:
http://www.pemudakristen.com lihat artikel bertajuk Apakah Yesus Benar-benar Mati?
Lee Strobel, Pembuktian Atas Kebenaran Kristus, Penerbit Gospel Press, PO BOX 238, Batam Center, 29432. F: 021-74709281

Advertisements

November 25, 2008 - Posted by | TEOLOGI-KEMATIAN DAN KEBANGKITAN YESUS |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s